Abergavenny Castle

in Abergavenny (Monmouthshire)

 

 

Chepstow Castle

in Chepstow (Monmouthshire)

 

 

Grosmont Castle

in Abergavenny (Monmouthshire)

 

 

Llantilio Castle (White Castle)

in Abergavenny (Monmouthshire)

 

 

Monmouth Castle

in Monmouth (Monmouthshire)

 

 

Raglan Castle

in Usk (Monmouthshire)

 

 

Skenfrith Castle

in Abergavenny (Monmouthshire)

 

 

Usk Castle

in Usk (Monmouthshire)